test SON-R 2,5-7

Test SON-R dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat – ważne badanie, które możesz wykonać w moim gabinecie. Test ten przeznaczony jest do mierzenia poziomu funkcji intelektualnych, stanowiących podłoże do nauki mowy i czytania, dzięki niemu łatwo określić obszar problemu dziecka w nabywaniu systemu językowego i ustalić program terapii, skierowany do dzieci od 2,5 do 7 roku życia, u których rozwój mowy nie przebiega prawidłowo lub mających kłopoty w nauce czytania.

Autorzy: Snijders-Oomen, Peter Tellegen, Marjolijn Winkel, Barbara Wijnberg-Williams, Jaap Laros

Procedura:

 • badanie indywidualne;
 • bez ograniczenia czasu;
 • liczba zadań, jakie dziecko otrzymuje, zależy od odnoszonych sukcesów i porażek;
 • czas badania jest bardzo zróżnicowany – przeciętnie wynosi około 90min.

Użytkownicy testu: Psychologowie, Logopedzi (wymagany dyplom)

Opis:

 • Test SON-R składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego;
 • pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych;
 • pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji;
 • umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii.

Test SON jest narzędziem pozwalającym obliczyć wiek umysłowy 5 funkcji psychicznych oraz II ( Iloraz Inteligencji) w grupie dzieci mówiących oraz w grupie dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Badanie każdej sfery rozpoczyna się od zadań przeznaczonych dla dzieci dwuletnich, co daje możliwość sprawdzenia funkcjonowania dziecka od 24 m. życia.

Test SON-R bada następujące funkcje poznawcze:
1) umiejętność dokonywania kategoryzacji
2) analizę i syntezę wzrokową na materiale atematycznym (symbolicznym)
3) analizę i syntezę wzrokową na materiale tematycznym
4) koncentrację i pamięć bezpośrednią
5) grafopercepcję

RODZAJE ZADAŃ W TEŚCIE:

KATEGORYZACJE
Zadanie wymagające przetwarzania symultanicznego i sekwencyjnego (działanie prawej i lewej półkuli mózgu). Pozwala zbadać:

 • gotowość do uczenia się pojęć językowych,
 • umiejętność dostrzegania cech wspólnych,
 • umiejętność dostrzegania cech różnicujących,
 • poziom rozumowania przez analogię,
 • umiejętność dokonywania transferu wiedzy,
 • umiejętność dokonywania transferu sposobów rozwiązywania zadań.

Umiejętność dokonywania kategoryzacji jest ważnym wymiarem poziomu intelektualnego oraz podstawą uczenia się reguł społecznych i językowych.

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA NA MATERIALE ATEMATYCZNYM (AiSA)
Zadanie wymagające sekwencyjnego przetwarzania (lewa półkula mózgu). Pozwala sprawdzić:

 • umiejętność linearnego uporządkowania,
 • percepcję materiału symbolicznego (atematycznego) linearnie i sekwencyjnie prezentowanie go,
 • porządkowanie od lewej do prawej, naśladownictwo.

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA NA MATERIALE TEMATYCZNYM (AiST)
Zadanie wymagające przetwarzania symultanicznego (prawa półkula). Pozwala określić:

 • poziom umiejętności naśladownictwa,
 • poziom koncentracji wzrokowo- ruchowej,
 • różnice w dokonywaniu syntezy różnorodnego materiału (użycie ramki, jej brak, skośne cięcia).

KONCENTRACJA I PAMIĘĆ BEZPOŚREDNI
Zadanie wymagające sterowania własna uwagą. Pozwala określić:

 • poziom koncentracji,
 • rozumienie instrukcji niewerbalnej,
 • uwagę,
 • pamięć bezpośrednią,
 • umiejętność samodzielnego poszukiwania sposobów rozwiązywania zadania.

GRAFOPERCEPCJA
Zadanie wymagające naśladownictwa i współdziałania oraz wykonywania sekwencyjnych ruchów precyzyjnych (lewa półkula mózgu). Pozwala zbadać:

 • naśladowanie ruchów – wyznaczające gotowość do naśladowania mowy,
 • koordynację wzrokowo- ruchową,
 • percepcję wzrokową,
 • sprawność manualną.

Niskie wyniki podtestu AiSA w stosunku do podtekstu AiST wskazują na:

 • trudności w powtarzaniu materiału symbolicznego,
 • trudności w porządkowaniu linearnym,
 • trudności w naśladowaniu wzorów sekwencyjnych,
 • przewagę przetwarzania prawopółkulowego.

Niskie wyniki w podtekście GRAFOPERCEPCJA przede wszystkim wskazują na:

 • głębokie trudności naśladowania sekwencyjnych ruchów, co oznacza kłopoty w uruchamianiu aktywności lewej półkuli mózgu.

Ponieważ wyniki uzyskane w każdym z podtekstów przeliczane są na wiek umysłowy, można zobaczyć poziom funkcji poznawczych rozwojowo i dostosować program oddziaływań terapeutycznych do indywidualnego profilu dziecka.

Normy:

dla dzieci w wieku 2,5-7 (próby międzynarodowe).

Zastosowanie:

 • w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu,
 • w praktyce logopedycznej do określenia preferencji prawo-lewo półkulowych,
 • skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.

Informacje pobrane ze strony:
http://www.logopedia.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=981&Itemid=72